Homepage

Tel. +(32) 02 / 767 07 31    GSM +(32) 0475 / 60 01 77

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste tien dagen na de factuurdatum.
 3. Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 85 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 4. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft LDW Produkties het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.
 5. De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de cameramannen aanwezig moeten zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen evenement tot het einde van het evenement, eventuele pauzes inbegrepen.
 6. Eventuele parkeer- of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.
 7. Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Bij podiumkunst of evenementen die op een specifieke datum moesten worden gefilmd, wordt het te verwachten factuurbedrag volgens het bestelorder aan 25% aangerekend als de verbreking meer dan drie maanden op voorhand wordt gedaan. Bij een termijn binnen de drie maanden voor de voorziene opnamedatum zal 50% worden aangerekend, doch indien de verbreking binnen een termijn van minder dan tien dagen voor de voorziene opnamedatum gebeurt, wordt de volledige som van het te verwachten factuurbedrag aangerekend.
 8. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.
 9. Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan LDW Produkties. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 10. Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…), kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 11. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.
 12. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de cliënt en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
 13. De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de cliënt.
 14. Alle producties van LDW Produkties vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. LDW Produkties zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.
 15. De cliënt die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd.
 16. LDW Produkties zal de beelddragers (bvb videoband) of geluidsdragers (bvb CD, MD) door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van LDW Produkties de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 17. Elke filmproductie zal voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van LDW Produkties.
 18. Leveringen worden niet teruggenomen.
 19. Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal LDW Produkties gemaakte opnames slechts bewaren gedurende tien dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van LDW Produkties. Indien de cliënt gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan.
 20. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van LDW Produkties gevestigd is, bevoegd. Zij behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de cliënt.

Terug naar boven naar boven

Verkoops-
voorwaarden

Vermits deze algemene verkoops-
voorwaarden kunnen wijzigen tussen het moment dat u deze informatie krijgt via de website of andere informatiebron en het moment dat u de verkoops-
voorwaarden bij een eventuele bestelling tekent, kunt u aan de verkoopsvoorwaarden hiernaast vermeld op deze site geen rechten ontlenen.